Line ID: 086-5222313
 +662-731-2011

วิธีการเซ็ตทรงผม ทรงต่างๆ - Short - Wave

Hair Sizes Setting Finishing

Short - Wave
ผมเส้นเล็ก
Foxy Curl Spray

Hard Masterpiece
หลังสระเป่าผมให้แห้ง แบ่งผมเริ่มจากท้ายทอยขึ้นไป ทำทีละช่อ สเปรย์ Foxy Curl แล้วหวีช่อผมที่จะม้วน เพื่อให้ Foxy Curl เคลือบเส้นผมทั่วๆ จากนั้นม้วนผมทิ้งไว้ประมาณ 20 วินาที แล้วคลายออก แล้วสเปรย์ Master Piece ไปที่จุดที่ต้องการให้ผมอยู่ทรง และเป็นประกาย
ผมเส้นกลาง
Foxy Curl Spray

Hard Head
หลังสระเป่าผมให้แห้ง แบ่งผมเริ่มจากท้ายทอยขึ้นไป ทำทีละช่อ สเปรย์ Foxy Curl แล้วหวีช่อผมที่จะม้วน เพื่อให้ Foxy Curl เคลือบเส้นผมทั่วๆ จากนั้นม้วนผมทิ้งไว้ประมาณ 20 วินาที แล้วคลายออก ทำทีละช่อจนทั่วศีรษะ ใช้มือสางผมให้ลอนกระจายพอสวยงาม จากนั้นสเปรย์ Hard Head ให้ทั่วเพื่อให้ผมอยู่ทรง สวยตรงทั้งวัน
ผมเส้นใหญ่
Super Star Spray

Maxxed-Out
สเปรย์ Super Star ห่างจากเส้นผมประมาณ 1 ฟุต ให้ทั่ว แล้วไดร์ลมร้อนให้ผมหนา ได้รูปทรงที่ต้องการ จากนั้นจากนั้นม้วนผมทิ้งไว้ประมาณ 20 วินาที แล้วคลายออก ทำทีละช่อจนทั่วศีรษะ ใช้มือสางผมให้ลอนกระจายพอสวยงาม จากนั้นสเปรย์ Maxxed-Out ให้ทั่วเพื่อให้ผมอยู่ทรง สวยตรงทั้งวัน